Een uitnodiging tot bloei

www.groenehartzuidwolde.nl

Wegens vertrek van mw. Slinkman is met ingang van 1 augustus 2018 Jeannet Roos-Mos directeur. Momenteel is dhr. Bauke Waslander als interim-directeur werkzaam op IKC Het Groene Hart.
 

O.b.s. Het Groene Hart is een brede school, gevestigd aan de Schoolbrink in Zuidwolde. De school telt ruim 340 leerlingen. In het prachtige schoolgebouw, dat in september 2012 in gebruik is genomen, werken de school, Stichting Doomijn en muziekvereniging Woudklank samen, waardoor een prettige leeromgeving ontstaat voor onze leerlingen. Het schoolplein loopt over in een park, waardoor er een fijne speelvoorziening is.

 

De afgelopen jaren is een modern, nieuw onderwijsconcept ontwikkeld. Ons onderwijsconcept gaat uit van adaptief onderwijs, waardoor leerlingen onderwijs aangeboden krijgen, dat past bij hun onderwijsbehoeften. De rust en structuur, die hierbij van groot belang zijn, organiseren wij door te werken met een uitgekiende planning.
Zowel de instructie, als de verwerkingsopdrachten, worden afgestemd o

p de ontwikkelingsverschillen tussen de leerlingen. De instructie stimuleert de betrokkenheid van de leerlingen bij de onderwijsactiviteiten. Bij de verwerkingsopdrachten wordt door middel van zelfstandig werken de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen verder ontwikkeld.
Voor leerlingen, die meer aankunnen, is er een extra aanbod. O.b.s. Het Groene Hart participeert in het provinciale netwerk excellente scholen.

Een excellente school is voor ons een school, waar veel aandacht is voor de basisvakken taal en rekenen, maar ook voor de andere vakken, expressie, muziek en sport.

Een uitnodiging tot bloei geldt immers voor alle ontwikkelingsgebieden!
De sociaal-emotionele ontwikkeling en het respectvol omgaan met elkaar is de basis voor het leren. Wij werken o.a. met het project Boekenmaatjes en aan het KIVA project. Op onze school wordt gewerkt met een duidelijk anti-pestprotocol.

Uiteraard is een regelmatige evaluatie van het onderwijsleerproces van groot belang en hierbij worden zowel de medezeggenschapsraad als de ouderraad, alsmede de leerlingenraad betrokken. De hulp van de ouders van onze leerlingen wordt door het team zeer gewaardeerd. De ouders kunnen aan het begin van ieder schooljaar aangeven waarmee zij de school kunnen en willen ondersteunen. Hierdoor kunnen wij onze leerlingen een keur aan activiteiten aanbieden.

Het enthousiaste en bekwame team nodigt u graag uit om een kijkje te komen nemen op Het Groene Hart!