Nieuw bestuursmodel voor Wolderwijs


Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van De Wolden ingestemd met het invoeren van een nieuw bestuursmodel voor Wolderwijs. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis tot scheiding van de functies van bestuur en het toezicht daarop. Ook past het nieuwe bestuursmodel beter bij het openbaar primair onderwijs van de toekomst.
 
Met ingang van 1 januari 2017 vormt het huidige bestuur de raad van toezicht en bestaat het eenhoofdige college van bestuur uit de huidige algemeen directeur.
 
Met deze overstap naar een andere bestuursvorm is ook de taak van de gemeenteraad veranderd. Het recht op goedkeuring van de begroting en het recht op instemming met het jaarverslag wat sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente De Wolden in 2009 tot de taak van de gemeenteraad behoorde, is hiermee overgedragen aan de raad van toezicht van Wolderwijs.
 
De gemeenteraad behoudt het recht om de leden van de raad van toezicht te benoemen en voert regelmatig overleg met Wolderwijs. Ook geeft de gemeenteraad haar zienswijze op de meerjarenbegroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van Wolderwijs. Als er signalen zijn van een slechte beleidsvoering kan de gemeenteraad ingrijpen. Ook in geval van opschaling heeft de gemeenteraad zeggenschap. De overheidsverantwoordelijkheden zijn hiermee volgens zowel de gemeenteraad als Wolderwijs voldoende gewaarborgd.

Financiële stukken

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Begroting 2017 incl. meerjarenbegroting 2017-2020
Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021 versie 2.0 definitief
Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022 versie 1.1. definitief