Kernwaarden

Kernwaarden sturen ons professionele gedrag en zij vormen de basis van waaruit wij denken en handelen. Kernwaarden laten zich herkennen in de wijze waarop wij met elkaar omgaan, met elkaar communiceren, beleidskeuzes maken en verantwoording afleggen. Vanuit de kernwaarden geven wij in combinatie met ons motto richting en inhoud aan onze missie en visie.

Ambitie

Wolderwijs stelt zichzelf duidelijke doelen en legt de lat hoog. Om onze ambities te bereiken investeren wij in vakmanschap. Wolderwijs wil vernieuwend zijn en zoekt altijd naar nieuwe wegen om de gestelde doelen te bereiken.

De volgende competenties zijn nodig om onze ambities vorm te geven:

Doelgerichtheid
Ambitieuze doelen die haalbaar zijn, maar waarvoor hard gewerkt moet worden;

Resultaatgerichtheid
Wij houden onze doelen in de gaten en als zich problemen voordoen weten wij deze adequaat op te lossen.

Innovativiteit
Wij zien kansen en benutten die en gaan er ook actief naar op zoek

Lef
Ambitieuze doelen bereik je alleen als je af en toe risico’s durft te nemen.

Kwaliteit

Wolderwijs werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar onderwijs, haar scholen, personeelsleden en aan de kwaliteit van de organisatie als geheel. Er is sprake van een continu verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. 

Ontwikkelingsgericht

Ontwikkeling betekent vooruitgang. Ontwikkeling is ook een proces waaraan we binnen Wolderwijs op allerlei gebieden hard werken. Niet alleen aan de ontwikkeling van kinderen en Wolderwijskrachten, maar ook van processen en producten die wij leveren. Als Wolderwijs staan wij midden in de samenleving en linken wij onze onderwijsveranderingen aan ontwikkelingen in de maatschappij, de cultuur en de wetenschap.

Verbindend

Mensen met een gezond besef van wederzijdse afhankelijkheid laten hun eigen initiatieven samengaan met die van anderen. Respect is nodig om elkaar te verstaan en te erkennen wat nodig is. Zo ontstaat de kracht van verbinding. Hierdoor ontstaat een optimale samenwerking en daardoor een groeiende professionalisering. Deze verbinding zoeken niet alleen onze medewerkers met elkaar, maar ook met en tussen leerlingen, ouders/verzorgers en samenwerkingspartners. Missie

We brengen, door mede-eigenaarschap, talenten van kinderen en Wolderwijskrachten maximaal tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als zelfstandige, flexibele, creatieve, harmonieuze en gelukkige personen. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding bij kinderen en de hen omringende volwassenen.We werken herkenbaar vanuit onze kernwaarden: ambitie, ontwikkelingsgericht, verbindend en kwaliteit. De basis van waaruit we werken is een veilig klimaat voor zowel kinderen, ouders als medewerkers.

Visie

Onze visie is gebaseerd op kind, organisatie en omgeving:

Kind

Elk kind geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen leren. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en de omgeving.

We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de kinderen, waarbij vaardigheden als creatief denken, samenwerken, kennisconstructie, digitale geletterdheid, probleemoplossend denken, kritisch denken en planmatig werken centraal staan. 

Om goed aan te sluiten bij de verschillende leervormen en leerstijlen zorgen wij voor een leeromgeving (middelen, personen, strategieën en voorzieningen) die rijk, krachtig en betekenisvol is. Kenmerken daarvan zijn: uitnodigende materialen en activiteiten, een stimulans tot het geven van eigen inbreng en ruimte voor creativiteit, samenwerking en experimenten. Er is sprake van een breed aanbod: van handelend leren tot formeel leren.Organisatie

In onze organisatie nemen de professionals hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, komen talenten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en nageleefd. 

Stichting Wolderwijs en stichting Kindcentra Wolderwijs zullen de samenwerking verder uitbreiden, waarbij er aandacht is voor de verdere ontwikkeling van de integrale kindcentra en een breed aanbod voor de buitenschoolse opvang. 

Schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk en tonen lef.

Binnen de gestelde kaders kunnen scholen en (integrale) kindcentra hun eigen identiteit behouden en uitdragen.

Omgeving

We werken aan educatief partnerschap. Er is sprake van een wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, school en kindcentra, om zo optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen; thuis, op school en in de kindcentra. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen.

Naast de verbinding met ouders en kinderopvang zoeken wij ook de verbinding met samenwerkingspartners zoals schoolmaatschappelijk werk (smw), logopedie, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo), Voortgezet Onderwijs (VO) en gemeente om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Goede samenwerking draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en dat is weer gunstig voor de ontwikkeling van kinderen.