RvT

De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor het integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang van zaken in de stichtingen. De Rvt is ook de werkgever van het CvB. In het jaarverslag legt de RvT verantwoording af over zijn werkzaamheden als toezichthouder.
Het toezicht richt zich op de strategie, de doelen en het beleid van de stichtingen. Aan de hand van de gestelde doelen toetst de RvT de beleidsvoornemens en uitkomsten op haalbaarheid en effectiviteit.
Periodiek, maar ten minste eenmaal per jaar, bespreekt de RvT de strategie van de stichtingen, de invulling van de maatschappelijk taak van de stichtingen, de mogelijke risico's die onderwijs en opvang lopen op bedrijfsmatig en onderwijskundig/inhoudelijk vlak, de risicobeheersing en controlesystemen binnen de stichtingen en het openbare karakter van de instellingen. Hierbij zijn de begroting, de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag van de stichtingen voor de RvT belangrijke documenten. Ook het halfjaarlijks overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vormt een bron van informatie voor de RvT.
De RvT toetst of het CvB bij zijn beleid en bij de uitvoering van de bestuurstaken rekening houdt met de maatschappelijke positie en functie van de stichtingen en of het CvB deze op een goede manier bestuurt.De leden van De Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van de gemeente De Wolden. Hun zittingsperiode is vier jaar, waarna éénmaal herbenoeming kan plaatsvinden. 
De RvT bestaat uit vijf personen, te weten:

de heer drs. Jan-Willem van de Kolk
de heer drs. Klaas van der Ziel
de heer Ad van Beilen MSc
mevrouw Marcella Rijkschroeff MBA
mevrouw Martine van Minnen LLM